Hlavná stránka | Mapa stránky | Napíšte nám

Pozrite si náš virtuálny showroom
  • O spoločnosti
  • Produkty
  • Virtuálny showroom
  • Kontakty
  • GDPR

› Slovensky    English    Deutsch

Informačné memorandum GDPR

OBSAH

1. Zásady spracovania osobných údajov
2. Zhromažďovanie osobných údajov
2.1. Dôvody zhromažďovania osobných údajov
2.2. Zasielanie za účelom priameho marketingu
2.3. Súhlas
2.4. Získanie osobných údajov
3. Využitie Vašich osobných údajov
4. Odovzdávanie Vašich osobných údajov ďalším osobám
4.1. Odovzdávanie na spracovanie
4.2. Tretie osoby
4.3. Odovzdávanie mimo EÚ
5. Automatické individuálne rozhodovanie a profilovanie
6. Doba spracovania osobných údajov
7. Vaše práva
7.1. Právo na informácie
7.2. Právo na opravu
7.3. Právo byť zabudnutý – právo výmazu
7.4. Právo na obmedzenie spracovania
7.5. Právo vzniesť námietku
7.6. Právo na prenosnosť údajov
7.7. Právo podať sťažnosť
8. Zvedené opatrenia
9. Poverenec pre ochranu osobných údajov
10. Kontaktné údaje
11. Záver


1. Zásady spracovania osobných údajov


Naša spoločnosť Slovenské parkety s.r.o., IČO 31636713,
DIČ: 2020478284, IČ DPH: SK2020478284, zapísaná v OR Okresného súdu
B. Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 11582/5 bude pri svojej činnosti spracovávať Vaše osobné údaje.


V týchto zásadách sú stanovené pravidlá, ktorými sa budeme pri spracovaní
Vašich osobných údajov riadiť, aby bolo chránené právo na ochranu Vašich osobných
údajov, Vaše právo na súkromie a nemohlo dôjsť k zneužitiu Vašich osobných údajov.
Týmito zásadami sa budeme riadiť po celú dobu, po ktorú budeme spracovávať akékoľvek
Vaše osobné údaje.


Pravidlá spracovanie osobných údajov uvedené v týchto zásadách zodpovedajú
povinnostiam, ktoré nám sú uložené pri spracovaní osobných údajov Nariadením
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice
95/46 / ES - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej ako "GDPR").

 

 

 

 

Prostredníctvom týchto zásad Vás tiež informujeme o skutočnostiach a Vašich právach, o
ktorých v súlade s GDPR musíte byť informovaní, a ktoré zabezpečujú dostatočnú
transparentnosť pri spracovaní Vašich osobných údajov.


V týchto zásadách sú stanovené postupy a princípy, na základe ktorých budeme Vaše
osobné údaje spracovávať a budeme s nimi nakladať. V prípade, že by bolo čokoľvek
nejasné alebo by ste sa chceli na čokoľvek týkajúce sa Vašich osobných údajov opýtať,
využite kontaktné údaje uvedené v týchto zásadách.


2. Zhromažďovanie osobných údajov


2.1. Dôvody zhromažďovania osobných údajov
Osobné údaje od Vás budeme zhromažďovať a spracovávať výlučne, ak to je nevyhnutné
pre:
a) Plnenie požiadaviek zákona.
b) Plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli alebo chcete uzavrieť.
c) Poskytnutie služby, ktorú chcete využiť.
d) Účely našich oprávnených záujmov, ak v takomto prípade nebudú mať prednosť Vaše
záujmy alebo základné práva a slobody dotknutých osôb vyžadujúce ochranu osobných
údajov.


2.2. Zasielanie za účelom priameho marketingu
Oprávneným záujmom môže byť spracovanie Vašich osobných údajov za účelom
priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení, ak už sme s Vami v obchodnom
vzťahu, a obchodných oznámení bude priamo súvisieť s tovarom alebo plnením, ktoré
sme Vám už poskytli. Odber takých marketingových oznámení však môžete kedykoľvek
odhlásiť prostredníctvom odkazu v obchodnom oznámení alebo prostredníctvom
kontaktného emailu uvedeného nižšie.


2.3. Súhlas
V ostatných prípadoch môžeme Vaše osobné údaje získavať a spracovávať iba s Vaším
výslovným a slobodným súhlasom. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať
prostredníctvom kontaktných údajov uvedených týchto princípoch. Konkrétne podmienky
využitia Vašich osobných údajov po udelení súhlasu sú vždy uvedené v každom
jednotlivom súhlasu.


2.4. Získanie osobných údajov
Vaše osobné údaje nezískavame z verejne prístupných zdrojov, ale vždy iba od Vás alebo
od tretích osôb, ktoré s nami spolupracujú a získali od Vás osobné údaje v súlade so
zákonom a môžu nám ich odovzdať. V oboch prípadoch sa budeme riadiť týmito
zásadami.


Vaše osobné údaje si od Vás buď priamo výslovne vyžiadame alebo ich môžeme získať,
ak sa registrujete do našich služieb, uzatvárate s nami zmluvu alebo využívate nejakú
službu. Prípadne nám môžete Vaše osobné údaje poskytnúť napríklad vyplnením
formulárov na webovej stránke alebo komunikáciou s nami prostredníctvom telefónu, emailu, internetové diskusie či inak. Niektoré z nich ďalej zhromažďujeme automaticky s
vaším súhlasom, napríklad použitím cookies, keď navštevujete naše webové stránky.
O konkrétnom dôvode spracovania Vašich osobných údajov Vás budeme vždy v každom
konkrétnom prípade informovať. Táto informácia je buď uvedená priamo v uzatváranej
zmluve, alebo v podmienkach poskytovanej služby alebo v týchto zásadách. Prípadne sa
nás môžete kedykoľvek spýtať na dôvody spracovanie Vašich osobných údajov
prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.


3. Využitie Vašich osobných údajov


Vaše osobné údaje používame primárne na to, aby sme vám poskytli naše služby, plnili
uzavretú zmluvu, plnili zákonné požiadavky, upozornili vás na zmeny v našich službách,
aby sme naše služby vylepšovali, aby sme s Vami mohli uzavrieť požadovanú zmluvu
alebo ju plniť, prípadne k plneniu zákonných požiadaviek. Tieto informácie takisto
môžeme s vaším súhlasom použiť na to, aby sme Vás informovali o iných službách a
produktoch, ktoré my alebo vybrané tretie strany ponúkajú a ktoré by Vás mohli
zaujímať, prípadne by ste ich mohli využiť. O prípadnom inom využití Vašich osobných

môžeme s vaším súhlasom použiť na to, aby sme Vás informovali o iných službách a
produktoch, ktoré my alebo vybrané tretie strany ponúkajú a ktoré by Vás mohli
zaujímať, prípadne by ste ich mohli využiť. O prípadnom inom využití Vašich osobných
údajov Vás budeme vždy informovať.


4. Odovzdávanie Vašich osobných údajov ďalším osobám


4.1. Odovzdávanie na spracovanie
Vaše osobné údaje neoznámime nikomu mimo prípady, ktoré sú opísané v týchto
zásadách.


K Vašim osobným údajom budú mať prístup zamestnanci našej spoločnosti, ktorí budú
poverení s týmito osobnými údajmi pracovať. Všetci zamestnanci, ktorí budú mať k
Vašim osobným údajom prístup, sú písomne zaviazanie mlčanlivosťou, teda sa o Vašich
osobných údajoch nesmie nikde šíriť. Títo zamestnanci sú tiež zodpovedne vybraní a
riadne vyškolení, aby vedeli, ako majú s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a za akých
podmienok môže dôjsť k spracovaniu Vašich osobných údajov.


Vaše osobné údaje potom budeme odovzdávať niektorým tretím osobám, pokiaľ to bude
potrebné. Tieto osoby sa nazývajú spracovatelia. Naša spoločnosť zodpovedá za to, že
títo spracovatelia budú poskytovať vhodné záruky na spracovanie Vašich osobných
údajov. Všetkých spracovateľov si zodpovedne vyberáme. Spracovatelia budú súčasne
zmluvne zaviazaní, aby plnili všetky svoje povinnosti, vďaka čomu bude zmluvne
zabezpečené, že Vaše osobné údaje sú dostatočne chránené a minimalizovalo sa
nebezpečenstvo ich zneužitia.


Ak nám k tomu dáte súhlas, tak potom niektoré informácie môžeme odovzdávať aj
vybraným tretím stranám, aby Vás informovali o službách a produktoch, ktoré my alebo
vybrané tretie strany ponúkajú a ktoré by Vás mohli zaujímať.


4.2. Tretie osoby - spracovatelia, ktorým budú osobné údaje odovzdávané
Spracovatelia sú predovšetkým naši účtovní, právni, daňoví, marketingoví a iní poradci a
spolupracujúce.


Môžeme tiež Vaše osobné údaje zdieľať s ďalšími tretími stranami s cieľom, aby sme
zabránili trestnému činu a znížili riziká, ak to vyžaduje zákon a kde to považujeme za
vhodné, v reakcii na súdny proces alebo aby sme ochránili práva či majetok našej
spoločnosti, našich partnerov alebo Vás.


4.3. Odovzdávanie mimo EÚ
Vaše osobné údaje nie sú odovzdávané do krajín mimo Európskej únie alebo do
medzinárodných organizácií, okrem situácií, kedy sú tam odovzdávané na lepšie
zálohovanie a ochrany dát.


5. Automatické individuálne rozhodovanie a profilovanie


Naša spoločnosť pri spracovaní Vašich osobných údajov nevykonáva žiadne automatické
individuálne rozhodovanie ani profilovanie, ktoré by pre Vás malo nejaké právne účinky,
alebo by sa Vás inak významne dotýkalo. V prípade, že by sa toto zmenilo, tak Vás
budeme okamžite informovať.


6. Doba spracovania osobných údajov


Vaše osobné údaje spracovávame len po nevyhnutne potrebnú dobu. Ak už Vaše osobné
údaje nie sú potrebné na účely spracovania, tak ich okamžite vymažeme,
V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na základe súhlasu, tak je doba
spracovania uvedená v tomto súhlase.


V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame v dôsledku zákonných ustanovení,
spracovávame ich po dobu, po ktorej to zákon vyžaduje. V prípade, že zákon vyžaduje
archiváciu niektorých údajov, tak tieto Vaše osobné údaje v súlade so zákonom
archivujeme po požadovanú dobu.


V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame v dôsledku uzavretia zmluvy alebo
poskytovania služby, tak Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu plnenia tejto
údajov Vás budeme vždy informovať.

zmluvy alebo poskytovania služby a ďalej 10 rokov potom, čo došlo k ukončeniu zmluvy
alebo poskytnutiu služby. Po túto dobu však Vaše osobné údaje spracovávame len za
účelom bránenia sa prípadným súdnym nárokom alebo vedenie súdneho konania. Lehota
10 rokov potom zodpovedá maximálnej premlčacej lehote, počas ktorej možno nároky
úspešne uplatniť na súde. V prípade, že by došlo k začatiu súdneho či iného konania, na
ktoré sú potrebné Vaše osobné údaje, tak tieto budeme spracovávať aj po celú dobu
týchto konaní, vrátane prípadných vykonávacích a ďalších nadväzujúcich konaní.

7. Vaše práva


7.1. Právo na informácie
Kedykoľvek nás môžete na nižšie uvedených kontaktných údajoch požiadať o to, aby sme
Vám zaslali potvrdenie, či spracovávame niektoré Vaše osobné údaje a ak Vaše osobné
údaje spracovávame, tak máte právo získať prístup k týmto informáciám:
a) Za akým účelom Vaše osobné údaje spracovávame a aké sú ich kategórie.
b) Kto sú príjemcovia a spracovatelia Vašich osobných údajov.
c) Po akú dobu budú Vaše osobné údaje uložené a pokiaľ nie je možné túto dobu určiť,
tak kritériá použitia na stanovenie tejto doby.
d) U ktorých osobných údajov môžete požadovať ich vymazanie alebo obmedzenia
spracovania a namietať proti tomuto spracovaniu.
e) O práve podať sťažnosť na dozorný úrad.
f) O zdrojoch osobných údajov, pokiaľ neboli získané od Vás.
g) Ak dochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu.
Ak nás o to požiadate, tak Vám poskytneme kópie Vašich spracúvaných osobných údajov.
Ak budete požadovať ďalšie kópie, môže byť toto spoplatnené vo výške vynaložených
nákladov. Ak budete žiadať v elektronickej forme, budú Vám kópie poskytnuté v
elektronickej forme, ak nepožiadate o iný spôsob. Máme však právo požadovať od Vás
overenie Vašej identity, aby sme mali overené, že tieto informácie týkajúce sa Vašich
osobných údajov sa nedostanú k nepovolanej osobe.
Tieto informácie sa Vám pokúsime dodať čo najskôr, podľa rozsahu Vami požadovaných
informácií. Najneskôr však do 30 dní.


7.2. Právo na opravu
Ak zistíte, že niektoré Vaše osobné údaje máme uvedené nepresne, nesprávne alebo
neúplne, tak máte právo, aby sme tieto Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu,
potom čo nám to oznámite, opravili alebo doplnili.


7.3. Právo byť zabudnutý - právo výmazu
Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, ak:
a) Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené.
b) Odvoláte svoj súhlas.
c) Vznesiete námietky proti spracovaniu.
d) Vaše osobné údaje sme spracovávali nezákonne.
e) Výmazom bude splnená právna povinnosť podľa zákona.
f) Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
Vaše osobné údaje však nevymažeme ani z vyššie uvedených dôvodov, ak je tu daný
jeden z dôvodov podľa čl. 17, ods. 3 GDPR.
Ak to potom bude technicky možné a uskutočniteľné a došlo k zverejneniu Vašich
osobných údajov alebo sa poskytli tretím, zabezpečíme aj vymazanie týchto osobných
údajov.


7.4. Právo na obmedzenie spracovania
Máte právo, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak:
a) Nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nepresné, a to po dobu, než presnosť
osobných údajov preveríme.
b) Vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, ale vy nás požiadate miesto o
vymazanie o obmedzenie ich použitia.
c) Už nebudeme Vaše osobné údaje potrebovať, ale Vy budete požadovať pre určenie,
výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
d) Vzniesli ste námietku proti spracovaniu, a to po dobu, než bude preverené, či je
oprávnená.


Počas obmedzenia spracovania, môžu byť Vaše osobné údaje len uložené a inak môžu
spracúvať len na základe Vášho súhlasu, z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby
právnych nárokov alebo z dôvodu verejného záujmu.


7.5. Právo vzniesť námietku
Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ak ich spracovávame na
účely priameho marketingu. Námietku je nutné zaslať nám písomne alebo emailom. V
prípade, že vznesiete námietku proti spracovaniu za účelom priameho marketingu, Vaše
osobné údaje v tomto rozsahu naďalej nebudeme spracovávať, ak nepreukáže závažné
oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami
a slobodami alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.


7.6. Právo na prenosnosť údajov
Ak nás o to požiadate, tak Vám odovzdáme Vaše osobné údaje v štruktúrovanom bežne
použiteľnom formáte, aby ste ich mohli poskytnúť inému správcovi. Pričom, ak to bude
technicky možné, môžete chcieť, aby sme Vaše osobné údaje priamo odovzdali správcovi,
ktorého nám označíte.


7.7. Právo podať sťažnosť
Môžete kedykoľvek podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo
neplnenia našich povinností vyplývajúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným
úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7, www.uoou.cz.


8. Zavedené opatrenia


Naša spoločnosť zaviedla personálne, organizačné i technické opatrenia, aby sme
eliminovali rôzne závažné riziká pre Vaše práva a slobody a pre ochranu Vašich osobných
údajov. Za týmto účelom sme preškolili všetkých našich zamestnancov, ktorí prichádzajú
do styku s osobnými údajmi. Ďalej sú všetky osobné údaje vo fyzickej podobe
zabezpečené pred neoprávneným prístupom. Pri osobných údajoch uložených v
elektronickej podobe potom dodržiavame bezpečnostné štandardy a taktiež sú
zabezpečené pred neoprávneným prístupom. Súčasne sme spracovali analýzu rizík za
účelom ich predchádzania a vykonali sme príslušné opatrenia.


9. Poverenec pre ochranu osobných údajov


Naša spoločnosť nemá povinnosti vymenovať poverenca pre ochranu osobných údajov v
zmysle GDPR a ani ho nemenovala.


10. Kontaktné údaje


V prípade akýchkoľvek žiadostí, požiadaviek, pripomienok alebo nejasností nás môžete
kontaktovať na emailu info@slovenskeparkety.sk alebo písomne na adresu nášho sídla.
Prostredníctvom týchto kontaktných údajov sa na nás môžete obracať v akejkoľvek
záležitosti týkajúcej sa Vašich osobných údajov a využitia Vašich práv.


11. Záver


Tieto zásady boli prijaté dňa 1. 1. 2020. Naša spoločnosť môže tieto zásady meniť, ak
zostanú v súlade so zákonom a GDPR. O prípadných zmenách týchto zásad Vás budeme
informovať na našich webových stránkach.

 

Spracovanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a EÚ č. 2016/269. Podrobný odkaz na zásady ochrany údajov v tomto e-maile sa nachádza na http://www.slovenskeparkety.sk